Samråd

Samråden är ett forum för samplanering av fortsatt handläggning av det aktuella barnet. Barnahus i Jämtlands län är samordnare för samråden gällande barn och ungdomar som misstänks varit utsatta för sexuella övergrepp eller misshandel.

Barnahus har till uppgift att kalla till samrådet och vara samrådets ordförande. Deltagare vid samråden är åklagare, polis, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och barn- och ungdomsmedicin.
Samråden är oftast planerade att ske på en fast tid. Samråden kan också vara akuta och i vissa fall uppföljande.

Tillvägagångssätt

Samråden sker när en polisanmälan gjorts eller när det finns uppgifter om att det kan leda till att en polisanmälan görs gällande misshandel eller sexuella övergrepp.

Oftast är det socialtjänsten som kontaktar Barnahus med behov av samråd, men det kan också ske utifrån de andra samverkansparterna.
Innan samrådet har socialtjänst, i de allra flesta fall, fattat beslut om polisanmälan.

I de fall där inget beslut finns om polisanmälan och samrådet har en mer rådfrågande karaktär, måste barnets namn och personuppgifter hållas anonyma, då polis och åklagare i annat fall är tvungna att göra en polisanmälan och eventuellt inleda förundersökning.

Planeringssamråd

Sker oftast genom att polisanmälan gjorts direkt till polisen där socialtjänst inte blivit underrättade ännu eller är på väg att bli underrättad. Kännedom om polisanmälan inkommer från polisen till Barnahus som sedan kallar till samråd. Deltagare är personal från Barnahus, polis, åklagare (inte alltid med), barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri och socialtjänst. Det kan även vara i ärenden som Barnahus i efterhand på något sätt fått kännedom om där det av någon anledning inte skett samråd enligt länsrutinen.

Uppföljningssamråd

Hålls i komplicerade ärenden där det finns behov av att följa upp ärendet. Bör alltid hållas i ärenden som rör spädbarn samt i ovanliga och/eller mycket allvarliga ärenden. De parter som berörs kallas samman.

Akuta samråd

Vid speciella fall kan akuta samråd bli aktuellt. När det gäller små barn och då särskilt avseende spädbarn så bör alltid ett akut samråd övervägas. En snabb handläggning kan vara avgörande för fortsättningen av ärendet medicinskt, rättsligt, stöd till familjen och när det gäller skydd- och riskbedömning.

Dekorativ illustration föreställande en länk

Länkar

Här har vi samlat alla länkar i som är relevant till information på sidan.