Vad är sexuella övergrepp?

Sexuella övergrepp mot barn innebär att sexuella handlingar påtvingas ett barn av en annan person. Barnet utsätts för något som det inte förstår och inte är moget för. Ibland används våld, men ofta är det inte nödvändigt för att den vuxne ska få sin vilja igenom. Förövaren utnyttjar barnets beroende eller bristande kunskap, mutar barnet eller hotar att skada det.

Övergreppen kan vara både fysiska och icke-fysiska. Exempel på sexuella övergrepp är att utsätta barn för fullbordade samlag, att en vuxen berör barnets könsorgan, att barnet berör den vuxnes könsorgan, sexuella inviter från en vuxen eller blottning inför barnet. De flesta övergrepp begås av någon som barnet känner, som en förälder, släkting, bekant eller kompis.

Cirka en tredjedel av övergreppen begås av en äldre tonåring eller en jämnårig.  När barn utsätts för övergrepp av någon de inte känner är internet idag den vanligaste kontaktvägen.

Hur påverkas barn?

Att som barn utsättas för sexuella övergrepp är en allvarlig riskfaktor för att utveckla psykisk ohälsa. Det är viktigt att få stopp på övergreppen och att erbjuda barnet stöd, information och upprättelse.

Ett gott omhändertagande i samband med att övergreppen avslöjas minskar risken för att barnet ska utveckla symtom. Men många barn är i behov av proffessionell hjälp i form av psykoterapi. Genom att berätta om sina upplevelser och lära sig hantera minnen och känslor kan barnen så småningom må bättre. De barn som far mest illa av övergreppen är de som aldrig kan eller vågar avslöja dem.

De flesta övergrepp mot barn anmäls aldrig och det innebär att många barn blir utan det skydd och den rehabilitering de har rätt till. Om du misstänker att ett barn utsatts för sexuella övergrepp är det viktigt att du tar din känsla på allvar och kontaktar socialtjänsten i din kommun.

Vad säger lagen?

Våldtäkt mot barn innebär enligt Brottsbalken 6 kap. 4 § att ha samlag med, eller utsätta ett barn för annan jämförbar sexuell handling. Straffet är fängelse i lägst två och högst sex år.

Grov våldtäkt mot barn lägst fem och högst tio år. Straffet för sexuellt utnyttjande av barn är fängelse i högst fyra år. Lagen reglerar även köp av sexuella tjänster av minderårig. Straffet för sexuellt ofredande är böter eller fängelse i högst två år.

Ovanstående straffskala är beroende av relation till barnet och barnets ålder, dvs. under 15 eller 15 till 18.

Vad är samhällets ansvar?

Socialtjänsten har enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att alla som vistas i kommunen får den hjälp och det stöd de behöver (2 kap. 2 § SoL).

Enligt 5 kap. 1 § SoL ska socialnämnden bland annat verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden, med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdomar som visat tecken till en ogynnsam utveckling och sörja för att barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd de behöver.

Anmälningsskyldighet

Den som misstänker att ett barn utsätts för sexuella övergrepp bör anmäla detta även om han eller hon har tystnadsplikt. Anmälningsskyldigheten väger tyngre än tystnadsplikten. Den som arbetar med barn och unga är enligt lag skyldig att anmäla sina misstankar.

Om ditt barn blivit utsatt för sexuella övergrepp?

Om du har fått veta att ditt barn har blivit utsatt för sexuella övergrepp har du troligen reagerat med starka känslor. Hur gammalt ditt barn är, hur det har skett, eventuella kroppsskador, vem som har utsatt ditt barn och andra omständigheter spelar roll för både dina känslor och för vilka konsekvenser det får för dig och ditt barn.

Ett sexuellt övergrepp som har begåtts inom familjen innebär att hela familjen hamnar i kris. Oavsett om det sexuella övergreppet har begåtts av någon okänd eller någon närstående behöver både du som förälder och barnet/tonåringen ofta stöd och hjälp av personer som har fördjupade kunskaper om sexuella övergrepp. Man kan behöva hjälp med den kris som man befinner sig i och att bearbeta alla de känslor som övergreppet väcker.

Vänd dig till Barn- och Ungdomspsykiatrin i Jämtlands län om du har frågor om råd och stöd, ring 063-15 30 00 be att få bli kopplad. Du kan också ringa 1177 med dina frågor så hjälper det dig vidare.

Hur kan du stötta ditt barn?

Ett barn eller tonåring som har utsatts för sexuella övergrepp behöver mycket stöd från sina föräldrar. Det stödet behövs från allra första stund när övergreppet blir känt. Många som har blivit utsatta har skuldkänslor för vad som har hänt.

Vad ditt barn eller tonåring allra minst behöver är att du säger att du tvivlar på berättelsen, eller att du uttrycker att hon/han själv har skuld i vad som har hänt. Lyssna istället och visa att du tror på vad du får höra. Beröm för modet att våga berätta om så svåra saker. Även om du kan ha frågor som ”varför drack du så mycket” eller ”men varför följde du med honom?” så undvik att ställa dem och kom ihåg att ett sexuellt övergrepp alltid är en brottslig handling.

Det är inte ditt utsatta barn som har begått brottet, även om du kan ha synpunkter på om hon eller han har varit oförsiktig eller godtrogen. Om övergreppet har skett inom familjen blir det förstås mer komplicerat. Du har ett ansvar för att skydda ditt barn, och det kan innebära att alla i familjen inte kan bo tillsammans tills vidare.

I ett sådant läge kan en kontakt med socialtjänsten behövas, till exempel om man inte vet hur man ska kunna skydda sitt barn.

Kontakta polisen på 114 14 eller om det är akut på 112

Funderingar kring egen sexualitet?

Om du som vuxen själv upplever dig bekymrad eller orolig kring din sexualitet kopplat till egna eller andras barn finns det hjälp och stöd att få i detta. Ett bra ställe att börja är till exempel Preventell. Se länk nedan.