Barnkonventionen i Barnahus

  • Artikel 1: Ett barn – det är varje människa under 18 år
  • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras
  • Artikel 3: Barns bästa ska alltid komma i första hand
  • Artikel 12: Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågar som berör det. När domstolar och myndigheter behandlar fall som rör barnet ska barnet höras och barnets intresse komma i första rummet. Barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska respekteras
  • Artikel 19: Barnet har rätt att skyddas mot psykiskt eller fysiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar och andra vårdnadshavare
  • Artikel 34: Barnet har rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi
  • Artikel 35: Bortförande, försäljning eller handel med barn ska förhindras
  • Artikel 39: Barnet som blivit offer för vanvård, utnyttjande, försummelse, tortyr, väpnade konflikter eller annan omänsklig behandling har rätt till rehabilitering och social återanpassning
  • Artikel 40: Barnet, som är anklagat för brott eller blivit dömt för straffbara handlingar, har rätt till behandling som främjar barnets känsla för värdighet och för andras mänskliga rättigheter och grundläggande friheter
Dekorativ illustration av flicka och ros i snö
Dekorativ illustration föreställande en länk

Länkar

Här har vi samlat alla länkar i som är relevant till information på sidan.