Barnet i Barnahus – rutiner i praktiken

  • När en anmälan inkommer till socialtjänst eller polis kallas samtliga inblandade aktörer till ett samråd, ett planeringsmöte. Samverkan mellan de olika yrkesrollerna ger en samlad kunskap och kompetens
  • Barnet/den unge kommer till en barnanpassad och trygg miljö
    När barnet förhörs av barnutredare från polisen kan aktuella professioner följa förhöret på en TV-skärm och ställa frågor via polisen. Förhören spelas in för att eventuellt användas i rätten. Metoden minskar antalet tillfällen barnet behöver ge sin berättelse
  • Medicinsk undersökning  genomförs i första hand på Barnahus. Läs mer under rubriken Läkarundersökning om du vill veta hur det går till
  • Socialtjänsten bedömer om direkta insatser krävs för att skydda barnet
  • Många familjer kan befinna sig i kris och behöva hjälp med att sortera tankarna och få känslomässigt stöd. Vi på Barnahus finns på plats för att ge information och akut hjälp i krisen. Hänvisning till vidare stöd och behandling sker vid behov