Äntligen ett Barnahus i Jämtlands län!

Barn som målar i väntrum

I Sverige finns över trettio Barnahus med samma syfte att hjälpa och stötta barn som varit utsatta för brott. Att få berätta vad man varit med om är en början till att kunna få hjälp och stöd.

På Barnahus i Jämtlands län har samverkande parter tillsammans bestämt att de ska göra det bättre för barn som utsätts för brott.

Med brott menas till exempel barnmisshandel, sexuella övergrepp eller försummelse.

Barnmisshandel är när en förälder eller vuxen slår eller på annat sätt gör ett barn illa. Våld kan se ut på många sätt, det är till exempel inte tillåtet att slå med öppen hand eller knuten hand, nypas, dra i håret, knuffas, eller ta så hårt att det gör väldigt ont. Man får inte heller tvinga ett barn att göra saker som kan vara farligt för barnet. I Sverige har vi en lag som säger att föräldrar och andra vuxna aldrig får slå ett barn.

Barnmisshandel kan också vara att en vuxen säger elaka saker eller inte tar hand om dig på ett bra sätt.

Kort film, från Allmänna Barnhuset, om våld mot barn och ungdomar: Våld mot barn i uppfostringssyfte

Sexuella övergrepp är olika sexuella handlingar som sker mot någons vilja. Barn som är under 15 år får inte utsättas för sexuella handlingar över huvud taget. Det gäller även om barnet skulle säga att det vill eller på annat sätt visa att det är med på vad som händer. Den som utsätter barnet kan vara någon barnet känner, som till exempel en familjemedlem, en släkting, en främling eller ett annat barn/ungdom. Det är aldrig okej även om den som utsätter barnet till exempel försöker göra det till en lek. Det är alltid den vuxnes ansvar när någonting sker som handlar om sexuella övergrepp mot barn.

Försummelse är en form av våld som till exempel:

  • Bristande omhändertagande och/eller dålig kvalitet på omhändertagandet.
  • Bristande tillsyn. Att ingen bryr sig om att skydda barnet.  
  • Näringsbrist och dålig tillgång på mat.
  • Hög skolfrånvaro, ingen hjälp med läxor eller uppmuntran att lära sig nya saker. 
  • När ett barn behöver men inte får medicinsk hjälp och vård.

Här en ny forskningsrapport från Barnafrid. Om du vill veta mer gå in på sidan https://liu.se/forskning/barnafrid/forsummelse-en-form-av-vald-mot-barn

Vill man veta mer om vad som händer på ett Barnahus, finns bra information på den här sidan https://www.jagvillveta.se/14-17-ar/stod-och-hjalp/barnahus. För den som vill veta mer om utsatta barns situation finns bra material som böcker och rapporter, forskning och utbildning på http://www.allmannabarnhuset.se/produkter/bocker-rapporter/

Välkommen till Barnahus i Jämtlands län!

Aktuellt i Barnahus

Diplom och staty i Svenska publishingpriset

Vi vann GULD för vår hemsida i Svenska Publishingpriset!

Nestorville fick 2020 uppdraget att ta fram en hemsida för Barnahus Jämtlands län med  barn och ungdomar som primär målgrupp. En sida som skulle kännas …

Läs hela artikeln
Lagbok Sveriges rikes lag

Barnfridsbrott – nytt brott från och med 1 juli

Den 1 juli 2021 trädde ett nytt brott kallat barnfridsbrott i kraft. Brottet är placerat i 4 kap. 3 § brottsbalken (BrB). Syftet med den nya lagen är att …

Läs hela artikeln
Barnahus jämtlands hemsida nominerad i Svenska Publishingpriset 2021

Vår hemsida är nominerad i Svenska publishingpriset!

Nestorville fick 2020 uppdraget att ta fram en hemsida för Barnahus Jämtlands län med  barn och ungdomar som primär målgrupp. En sida som skulle kännas …

Läs hela artikeln